אאא

דף נב

*המוליך פירות שביעית והנאה.

א.     המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו או איפכא, לת"ק חייב לבער ולרבי יהודה אומרים לו צא והבא לך אף אתה. ומפרשינן מאי קאמר 1. אם שמע שכלו במקומו א''צ לבער, ודחי דר''י קאמר לחומרא. 2. איפוך ולר''י צריך לבער. 3. הוציא למקום שכלו והחזירן למקומו דעת ר"י שצריך לבער, וקשיא אמאי נקלט. 4. למסקנא במח' תנאים בשלשה כבשׁין בחבית אחת וכר"ג דיש לבער מהחבית מה דליכא בשדה, דלר"א אוכלין רק על הראשון ולרבי יהושע אף על האחרון. 5. כמ"ד דיש לבער תמרים אם לא נשאר בין הכיפין אף שנשאר בין הקוצין כיון שאינו ראוי ליטול, ולת"ק עד שיכלה האחרון שבצוער.

ב.     דיני הנאה מפירות שביעית 1. שלש ארצות לביעור יהודה עבר הירדן והגליל, ובכל אחת שלש ארצות ואוכלים בכל ארץ על האחרונה. 2. פירות שיצאו לחו''ל, לת''ק מתבערין בכל מקום ולר"ש בן אלעזר יחזיר לא''י ויבערם שנאמר מאשר בארצך ופליגי אמוראי כמאן הלכתא. 3. רבי אילעאי קץ כפנייתא בשביעית ולא נחשב שהפסיד פירות שביעית, להו"א כיון שהפירות לא נגמרו ודחי דשומר לפרי בעודו קטן ג"כ נחשב, ואין לומר דאסור רק לרבי יוסי דקסבר סמדר הוי פרי כיון דרבנן פליגי עליה רק בגפן, ולמסקנא היה בדקל זכר שלא גדלים בו פירות. 4. שרי לאכול עד שיגמר האחרון שבמקום המאוחר כגון זיתים שבתקוע, ושיעור הזמן בענבים עד הפסח, זיתים בעצרת, גרוגרות בחנוכה, ותמרים בפורים. ומייתי סימן לדקלים שבהרים מילין, לפירות שבעמקים דקלים, לנחל איתן קנים, ולמוכר שפילה שקמים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' במוליך פירות שביעית וכלו, מאי קסבר רבי יהודה (5)

ב.    דיני הנאה מפירות שביעית (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com