אאא

דף יז

א.     השערים 1. פליגי אי ז' או י''ג, ד' בדרום עליון דלק בכורות מים, ובצפון יכניה קרבן נשים ושיר, במזרח ניקנור, וב' במערב. 2. י''ג השתחויות, נגד השערים או כנגד י''ג פירצות.

ב.     מים חיים 1. מקה''ק לפרוכת כקרן שבלול. 2. מזבח הזהב כקרני חגבים. 3. למפתן כשתי. 4. לעזרה כערב. 5. כמלא פך. 6. אלף אמה, מי אפסיים. 7. ברכיים. 8. מתנים 9. נחל שא''א לעבור.

ג.      הנחל 1. פליגי אי כשרים לנדה כמי תערובת, או פסולים דקטפריסאות. 2. טיהרו המים, ים סמכו, טבריא, ים המלח, והים הגדול, ונרפאו המים 3. התבואה חודש או שבועים, ואילן חדשיים או חדש. 4. עלהו לתרופה, למזון, פה שלמעלן ולמטן, פה עקרות ואלמים.

ד.     י''ג שלחנות 1. ח' של שיש בבית המטבחים להדחת הקרבים. 2. במערב הכבש, של שיש לאברים וכסף לכלי שרת. 3. באולם מבפנים, שיש ללחם הפנים בכניסתו וזהב ביציאתו. 4. זהב מבפנים ללחם תמיד.

ה.    הכלים שעשה שלמה 1. י' שלחנות, פליגי אי מזרח ומערב או צפון ודרום לשלחן משה, ופליגי אם סידר לחם על כולם או רק על הא'. 2. י' מנורות כנ''ל.

הדרן עלך פרק ששי