אאא

פרק שני- בראשונה

דף כב

*תרומת הדשן.

תרומת הדשן 1. הטעם שבתחילה לא תקנו לה פייס כיון שהיא עבודת לילה ולא חשיבא אבל איברים ופרדים סוף עבודה דיממא, או משום אונס שינה משא''כ איברים ופרדים דשאני מיגני ממיקם. 2. בשעה שהיו מרובין רצו ועלו לכבש וכל הקודם את חבירו בארבע אמות של המזבח זכה, ובעי האם מונים את אמת היסוד והסובב ועלתה בתיקו. 3. הסיבה שתקנו פייס מפני שבתחילה אירעה שפיכות דמים שאחד תקע סכין בלבו של חבירו וסברו שזהו אקראי בעלמא, ולבסוף כיון שאחד דחף את השני ונשברה רגלו תקנו פייס, ומייתי שרבי צדוק הרבה בבכיה ושאל על מי מוטל להביא עגלה ערופה, ואביו של התינוק ראהו מפרפר ואמר שעדיין הסכין לא נטמא וזה היה כיון ששפיכות דמים נזדלזל. 4. בתחילה הקודם לתרום זכה, והיות שבאו לידי סכנה ורציחה תקנו פייס ולכן הפסיקו לבוא, ואז תקנו שיזכה גם בסידור המערכה ובשני גזירי עצים. 5. נאמר ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן, אינו בגדי חול כמו היו''כ דהוקשו הבגדים, ובגדים אחרים אתי לת''ק לבגדים פחותים מהן כיון שמתלכלכים ולרבי אליעזר אתי להכשיר בעלי מומין בתרומת הדשן. 6. פלוגתייהו בהוצאה אבל בהרמה לרבי יוחנן לכו''ע הויא עבודה כיון שנעשית בארבעה בגדים ולר''ל פליגי גם בהרמה דקסבר שנעשית רק בכתונת ומכנסים, ומייתי ברייתא שהפסוק ילבש לרבי יהודה אתי לרבות מצנפת ואבנט להרמה ולרבי דוסא להכשיר בגדי כה''ג ביו''כ לכהן הדיוט, ובעי למימר דפליגי האם הרמת הדשן הויא עבודה ודחי שמחלוקתם האם צריך פסוק לרבות אבל לכו''ע הויא עבודה. 7. בעי כמה שיעור תרומת הדשן האם ילפינן מתרומת מעשר והויא אחד ממאה או מתרומת מדין שהיתה אחד מחמש מאות, ופשט דיליף בגז''ש והרים מקמיצה דסגיא בקומץ.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

תרומת הדשן (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com