אאא

דף ד

*בל תאחר הזמן והדרשות.

א.     הדיעות לאחר כמה רגלים עוברים על בל תאחר, ודרשות הפסוקים 1. לת''ק לאחר שלש רגלים ואפילו שלא כסדרן מזה שלאחר שנאמר שלש פעמים בשנה חזר הכתוב למנות את חג המצות חג השבועות וחג הסוכות. ולאידך אתי למימר שיש לעצרת תשלומין כל שבעה דומיא דחג המצות ואין להקישו לסוכות דתפסת מרובה אלא נכתב לומר שטעון לינה, ות''ק יליף תשלומין לעצרת דומיא דחודש שהוא למנויו. 2. לר"ש שלשה רגלים כסדרן וחג המצות תחילה, דחג הסוכות מיותר שבו דיבר הכתוב אלא נכתב כדי לומר שהוא אחרון. 3. לר"מ לאחר רגל אחד דכתיב ובאת שמה והבאתם שמה, ולאידך אתי לעשה. 4. לר"א בן יעקב בשני רגלים דכתיב אלה תעשו במועדיכם ומשמע תרי, ולאידך אתי להקישא שכל מוספי המועדים מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו. 5. לר"א בר"ש סוכות בלבד, משום דמיותר ש"מ שהוא גורם.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     הדיעות לאחר כמה רגלים עובר בבל תאחר ודרשות הפסוקים (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]