"דרך ישרה"

יבמות סט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות סט', ראשון, יד' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת | י"ד באייר | 15.05.22
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

דף סט

*פסיל בביאתו. *אין הויה לר"ע. *להאכיל בתרומה. *המקרה בביאת ארוסה. 

  1. מי פוסל בביאתו ומנין 1. מחזיר גרושתו לא פסיל, כיון שאינו זר אצלה. 2. חלל פוסל, מדהוקש לזרעו. 3. משעת הויה לא פוסל, דומיא דכה"ג באלמנה. 4. וכן א''צ הויה וביאה, כנ''ל.

  2. הצריכותא לר''ע דקסבר חייבי לאוין לית בהו הויה והינו בעילה 1. אלמנה, חזיא לכהונה אבל גרושה נימא שלא תחזור אף ללא זרע. 2. גרושה דהו''א שאלמנה אף עם זרע תחזור כיון דחזיא לכהונה.

  3. המקרים להאכיל בתרומה 1. אונס מפתה ושוטה, ישראל בכהנת תאכל, עיברה לא תאכל, ואם הפילה תאכל. 2. כהן בישראלית לא אוכלת, וילדה תאכל. 3. עבד פוסל בת כהן בביאתו, אבל אם הוא נולד מבן בת כהן וישראל ומת הבן חוזרת הסבתא לתרומת בית אביה. 4. ממזר פוסל בביאתו ומאכיל את אֵם אמו שנאמר אין לה וזהו עיין עליה. 5. כה''ג פוסל את אם אמו במקרה שהיתה בת כהן לישראל ובתה נישאת לכהן ומתה. 6. א''צ לחוש לעיברה, להו"א דלא חששו בתרומה ונדחה, או בזנות, ולמסקנא עד ארבעים יום דהוי מיא בעלמא.

  4. בביאת ארוסה לרב הולד ממזר ולשמואל שתוקי, והמקרה 1. לל"ק בבא על ארוסתו בבית חמיו, והמקרה לרבא בדיימא מעלמא ולאביי אף בדיימא מיניה כיון שהפקירה עצמה ומשנתינו דבילדה תאכל זה בשניהם חבושין יחד. 2. לל''ב במודה לכו''ע בתר דידיה שידנן ופליגי בארוסה שעיברה, לרבא בדיימא מעלמא אבל מיניה שרי, ולאביי בכל גווני ממזר ומתני' דילדה תאכל זהו בלא דיימא כלל.

הדרן עלך פרק שביעי- אלמנה לכה''ג

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. מי פוסל בביאתו ומנין (4)

  2. הצריכותא לר"ע דלחייבי לאוין אין הויה (2)

  3. המקרים להאכיל בתרומה (6)

  4. המח' בארוסה שעיברה, והמקרה (2) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר