"דרך ישרה"

יבמות קיב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קיב', שני, כז' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת | כ"ח בסיון | 27.06.22
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

דף קיד

*תרומת חרש. *קטן אוכל נבילות.

א.     איכא אשם תלוי באשת חרש, ומ"ט תרומת חרש אינה תרומה 1. לל"ק אין חייבים בודאי שאין לו דעת דהוי ספק אלא דבעינן אינו חתיכה משתי חתיכות. 2. לל"ב חייבין דהוי ספק בן דעת וה"נ גבי תרומה, ובעי האם יש לו דעת אחת ומסתפקינן אי הויא קלישתא או צילותא או דלעתים שוטה עתים חלים, ונפ''מ אי חרש יכול להוציא את אשתו בגט, ועלתה בתיקו.

ב.     קטן אוכל נבילות אמרינן דב''ד לא מצווין להפרישו, והשמועות 1. בשבת אפשר להניח לתינוק לתלוש ולזרוק, ודחי דזהו בדרבנן כגון בעציץ שאינו נקוב ובכרמלית. 2. אומרים לקטן אל תכבה, ודחי דעושה על דעת אביו משא"כ גוי שעושה על דעת עצמו. 3. מצא פירות דמאי ביד בנו אינו זקוק לו, ודחי דהקילו בדמאי. 4. לא חוששים שיאכל תרומה טמאה בבית אבי אמו, ודחי בדרבנן. 5. תינוק יונק מגויה ומבהמה טמאה ואפילו בשבת ודחי דסתמא הוי מסוכן אצל חלב ולכן א"צ אומדנא, אבל בגדול צריך אומדנא ולאבא שאול מותר לינוק מבהמה טהורה ביו"ט במקום צער דהוי מפרק כלאחר יד. 6. צריך להזהיר גדולים על הקטנים, דחי דזהו לענין בידים, והצריכותא בשקצים שאיסורין במשהו, דם דכרת, תרוייהו איסורן שוה בכל, ואיסורי כהונה דנתרבו במצוות יתירות. 7. במשנתינו חרש בעל פקחת צריך להוציא את אשתו בגט, ודחי משום האיסור של אשתו. 8. פקח בעל חרשת מוציאה בגט אם בנפלה אחותה, משום איסורא דבעל. 9. בחרש וחרשת ג"כ צריך להוציא את אשתו בגט, ותירץ דזהו משום גזירת התרת יבמה לשוק.

הדרן עלך פרק י''ד- חרש

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מ"ט תרומת חרש אינה תרומה (2)

ב.    השמועות בקטן אוכל נבילות (9) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר