"דרך ישרה"

יבמות קיז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קיז', שבת, ג' תמוז תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת | ג' בתמוז | 02.07.22
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

דף קיז

*הלשון ליטול כתובה. *נאמנות בעדות אשה. *סתירה בעדות מיתה.

א.     בנישאת לב''ש נוטלת כתובה שהרי נישאת לאחר ולהו"א דב"ה אינה נוטלת כמו גבי ירושה שהאחים לא נכנסין, ואמרינן שהיבם נכנס דדרשינן מדרש תורה דקם על שם אחיו. והלשון שאומרת 1. התירוני להנשא, נותנים אף כתובה. 2. תנו לי כתובה, אף אין מתירין להנשא. 3. בעי בהתירוני ותנו כתובתי האם אמרינן שאומרת לב''ד הכל. 4. את''ל מתירין, תנו כתובתי והתירוני האם באה על דעת כתובה או שלא יודעת במה ניתרת, תיקו.

ב.     נאמנות בעדות אשה 1. כולם נאמנים, ואפילו פסולי עדות. 2. חמשת הנשים שאינן נאמנות: חמותה, בת חמותה, צרתה, יבמתה, בת בעלה. 3. בעי בבת חמיה כיון דליכא אמא ששונאת ומאידך הבעל אוכל את עמל אביה, ומייתי דאמרינן חמשה ולא ששה ודחי דקאמר שיש בזה חמשה טעמים. 4. רבי יהודה גריס שבע נשים ומוסיף אשת אב וכלה כיון שמגלה את מעשיה, ולרבנן הם בכלל חמותה ובת בעלה ואינו חידוש משום שנאמר כמים הפנים לפנים ולר"י ההוא בד"ת כתיב. 5. בעי חמותה הבאה לאחר מכאן אם תתייבם האם מחשבת שתפול ליבם ותשנאנה מעכשיו, ומייתי ממת בעלי ואח''כ חמותה אסורה דמקלקלה, ודחי דהתם כבר רגש צערא.

ג.      סתירה בעדות מיתה 1. עד אחד אומר מת והתירוה להנשא ואח"כ בא עד אחד ואמר לא מת, לא תצא מהתירה, ואם טרם התירוה לא תנשא. 2. אחד אומר שמת ושנים אומרים לא מת תצא, ואיירי בשני פסולי עדות וכרבי נחמיה דקסבר אזלינן בתר רוב דיעות אף בכשרים, או שהעדות הראשונה היתה ע"י אשה אבל שתי נשים נגד איש הוו כפלגא ופלגא. 3. שנים אומרים מת נגד אחד תנשא אף שהמתירים הם פסולי עדות, וקמ"ל דאזלינן בתר רוב דיעות לקולא. 4. אחת אומרת מת וצרתה אומרת נהרג, לר''מ לא ינשאו כיון דמכחישות, ולר''י ינשאו דמודו שאינו קיים. 5. אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת, רק האומרת מת תנשא ותטול כתובתה ולא אמרינן שאכן מת ובאה לקלקלה, ודעת רבי אלעזר דבהא נמי פליגי ולר"מ תרוייהו לא ינשאו כיון דמכחישות ולרבי יוחנן האומרת לא מת לא הויא הכחשה ור"מ מודה שיכולה להנשא.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    כתובה באמרה מת בעלי, והלשון שאומרת (4)

ב.    נאמנות בעדות אשה (5)

ג.     סתירה בעדות מיתה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר