"דרך ישרה"

יבמות קיח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קיח', ראשון, ד' תמוז תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת | ד' בתמוז | 03.07.22
צילום: נתי שוחט, פלאש 90

דף קיח

*לצאת מידי עבירה. *הלכה לחו"ל. *זיכוי גט.

א.     המקרים וכיצד אמרינן שיש לצאת מידי עבירה 1. הלכה עם בעלה למדינת הים ואמרה מת בעלה, לר''ט מותרת לינשא וצרתה ממשיכה לאכול תרומה, ולר''ע לא יוצאת מידי עבירה עד שתאסר להנשא וצרתה אסורה בתרומה. 2. מת בעלי ואח''כ חמי, לר"ט תינשא וחמותה כנשואה, ולר''ע תרוייהו בספק, וקמ"ל חמותה דצערה מילי דעלמא ותשמיש דצערא דגופה והלכה כר"ט. 3. קידש אחת מחמש נשים נותן גט לכולן, וכתובה לר''ט מניח ביניהם ומסתלק, ולר''ע עליו לשלם לכל אחת. 4. גזל אחת מחמשה, לר''ט מניח גזילה ביניהם ולר''ע עליו לשלם לכל אחד, ופלוגתייהו לר"ש בן אלעזר בקידש בביאה ובגזל אבל בקידושין לכו"ע סגי להניח, ולת''ק פליגי בקידושי כסף ובלוקח אבל בביאה ובגזל לכו"ע צריך ליתן לכ"א.

ב.     המקרים שהלכה למדינת הים 1. הלכו היא ובעלה ובנה ואמרה מת בעלי ואח''כ בני נאמנת, בני ואח''כ בעלי אינה נאמנת להתייבם אבל עליה לחלוץ דחוששין. 2. ניתן לי בן במדינת הים, מת בני ואח"כ בעלי נאמנת, ומת בעלי ואח"כ בני לא נאמנת, וחולצת. 3. ניתן לי יבם, בכל גוונא נאמנת. 4. הלכה עם בעלה ויבמה, בכל גוונא לא נאמנת. 5. אין נאמנות לאשה לומר מת יבמי או מתה אחותי, ואיש אינו נאמן לומר מת אחי או מתה אשתו.

ג.      המקרים לזַכות גט 1. במקום יבם ספק אי הוי זכות, כדאמרינן חולצת. 2. במקום קטטה אמרינן דאפ"ה הויא חובה דטב למיתב טן דו, וכן בבעל גוץ מנפץ צמר ושמץ פסול, ותנא כולן מזנות ותולות בבעליהן.

הדרן עלך פרק ט''ו- האשה שלום

 

שאלות לחזרה ושינון

 

Ï דף קיח

א.    כיצד אמרינן שיש לצאת מידי עבירה והמח' (4)

ב.    המקרים שהלכה למדה"י (5)

ג.     המקרים לזכות גט (2) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר