מפגש מפתיע

שיח נדיר: ראש הישיבה מחב"ד אצל גדולי התורה הליטאים

בבני ברק התקיימה היום סדרת ביקורי חג מפתיעה בבתי גדולי התורה הליטאים: ראש הישיבה מחב"ד נועד לשעות ארוכות בבתי ראשי הישיבות • 'כיכר' עם תיעוד מלא - ותמלילים מהביקור הנדיר (חרדים)

מענדי קורטס | כיכר השבת | י"ט בניסן | 20.04.22
הביקורים המפתיעים בבני ברק(צילומים: בעריש פילמר)

ביקור נדיר בבני ברק: הגאון רבי עזרא בנימין שוחאט, ראש ישיבת אור אלחנן" חב"ד בלוס-אנג'לס, מהישיבות המפוארות והחשובות של חב"ד ברחבי העולם, התקבל היום (רביעי) בצעד נדיר בבני ברק ונועד עם גדולי ישראל הליטאים להתפלפל בדברי תורה ואגדה. 'כיכר השבת' מגיש תיעוד נרחב מהמפגש המפתיע.

ראש הישיבה ביקר אצל מרנן ורבנן ראשי ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין והגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, מרנן ורבנן ראשי ישיבת סלבודקה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש וגאב"ד בני ברק הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא.

בשיחות החג שהתקיימו מתוך קירוב הדעת בין ראש ישיבת חב"ד וראשי הישיבות מבני-ברק העמיקו בדברי תורה והלכה בענייני הפסח.

גדולי התורה התעניינו אצל ראש הישיבה מחב"ד על מבצר התורה 'אור אלחנן' חב"ד בלוס אנג'לס והגר"ע שוחאט סיפר על הקמתה בידי הגאון ר' שמחה וסרמן זצ"ל ע"ש אביו מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל.

בחדווה רבה קיבל הגאון רבי גרשון אדלשטיין את ראש ישיבת 'אור אלחנן חב"ד', כשלאחר דברי ברכה שוחחו בלימוד בעניין שיטת הרמב"ם בעניין שתיית ד' כוסות, ודעת 'שולחן ערוך הרב' בסוגיה. הגר"ע שוחאט השמיע ביאור על מקור החילוקים בשיטותיהם, הנובעת משיטתם הכללית בעניינים אחרים. הגר"ג התפעל מהביאור והגר"ע שוחאט בירכו באריכות ימים והמשך הרבצת התורה. הגר"ג הכביר בברכות על גודל הזכות להרבות תורה.

הגר''ג אגדלשטיין מקבל את ראש הישיבה מחב''ד, היום
הגר"ג אגדלשטיין מקבל את ראש הישיבה מחב"ד, היום
הגדלה

הגר"ע שוחט בירך את הגר"ג אדלשטיין באריכות ימים והממשך הרבצת התורה והגר"ג הכביר בדברים על גודל הזכות להרבות תורה.

בביקורו אצל ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי דב לנדו, עמד הגר"ע שוחט על חידושו של מרן הגרי"ז מבריסק בעניין שני דינים בשתיית ד' כוסות. הגר"ע שוחט הקשה על כך שהגרי"ז מעמיד את הדברים על שיטת הרמב"ם בשעה שאין זה מסתדר עם לשון הרמב"ם, והגר"ד לנדא נענה שזו אכן קושיה חזקה.

הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה מחב''ד
הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה מחב"ד
הגדלה

הגר"ד השמיע חידוש בעניין "אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה" וביאר על יסוד דברי רש"י על הפסוק "לא בשמים היא" אשר אומר: "שאילו הייתה בשמים, היית צריך לעלות אחריה וללמדה".

והקשה הגר"ד לנדו: לכאורה איך ייתכן לעלות לשמים? אלא שהזמן היחיד בו התאפשר לעשות כן היה במעמד הר סיני עליו כתוב שהקב"ה הוריד את השמים להר.

הגר"ע שוחט הטעים שהדברים מקבלים יתר בהירות ע"פ המבואר היטב בתורת החסידות ע"כ שמתן תורה פעל 'חיבור עליונים ותחתונים' - שהתורה והמצוות יהיו בגדרים של העולם ושל בני האדם, ושיעשו מהגשמיות חפצא של קדושה, ולא רק שיצטרכו 'לעלות לשמים' כדי להיות קשורים לקב"ה. שני ראשי הישיבות שוחחו שעה ארוכה בקירוב הדעת ובעומקה של תורה.

בהמשך קיבל את ראש הישיבה החב"דח הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז'. לאחר שיחה בעניין החילוק בשאלת ד' הבנים כפי שמופיעה בחומש לבין כפי שמופיעה בהגדה, סיפר מרן הגאון רבי בערל פוברסקי שליט"א על שתי ההזדמנויות בהן נכנס ל'יחידות' בקודש פנימה אצל כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, בה דיבר עמו הרבי בדברי תורה וחסידות, וסיפר על הקושיה ששאל את הרבי בסוגיית 'בחירה' באומות העולם. הגרב"ד סיפר שב'יחידות' השניה הגיע להיוועץ ברבי בענייני בריאות חותנתו.

ראש ישיבת פונוביז' והרב שוחט, היום
ראש ישיבת פונוביז' והרב שוחט, היום
הגדלה

הגרב"ד פוברסקי אף נזכר בערגה בימים בהם עמד אביו מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל בראש ישיבת חב"ד בתל אביב, לפני שבעים שנה, ועל תלמידו המיוחד של אביו מרן ה'חוזר' הגאון רבי יואל כהן זצ"ל שנסתלק בשנה האחרונה.

הגרב"ד פוברסקי סיפר על ביקורו של ה'חוזר' אצלו, ועל כך שהראה ל'חוזר' את תמונת אביו בזקנותו ולא זיהה, ואילו כאשר הראה את תמונת אביו בשנותיו הצעירות יותר נענה ה'חוזר': "דאס איז ר' דוד ("זה רבי דוד!").

בביקורו אצל הגאון רבי משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקה, התעניין הגרמ"ה על הישיבה בראשה מכהן פאר הגר"ע שוחאט והתפעל לשמוע שבלוס אנג'לס עמלים מאות בחורים על עיון התורה.

הגאון רבי משה הלל הירש נועד עם הגר''ע עזרה
הגאון רבי משה הלל הירש נועד עם הגר"ע שוחאט
הגדלה

הגרמ"ה הירש התעניין על סדר אמירת השיעורים של הגר"ע שוחאט ועמד על כך ששיטת הלימוד בחב"ד דומה לדרך הלימוד הליטאית. הגר"ע שוחאט דיבר על דיוק בהלכות פסח בשו"ע הרב האם יש לשים את הכלים נאים בשולחן בסדר דרך חירות או זכר לחירות. הגרמ"ה הירש כיבד את הגר"ע שוחאט ובני לווייתו באמירת 'לחיים' על יין והשיחה נמשכה שעה ארוכה מתוך קירוב הדעת וצלילה לעומקה של תורה.

ביקור ממושך ערך ראש הישיבה הגר"ע שוחאט שליט"א במעונו של גאב"ד בני ברק הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א, שזה לגר"ע שוחט הביקור הראשון מאז עלה הגרי"א לכהן פאר כרבה של עיר התורה.

ראש הישיבה וגאב"ד בני ברק שוחחו בסוגיית 'זכר למקדש' וחילוקי השיטות המובהקים הנראים בין דברי הרמב"ן לנאמר ב'שולחן ערוך הרב'.

בבית רבה של בני ברק הגרי"א לנדא

הגרי"א לנדא אף השמיע ביאור בעניין "עד שבאו תלמידיהם", ולכאורה מדוע לא היו בכל הסעודה יחד עם רבותיהם? אלא שיש ללמוד מזה לדאוג ולהביא את דברי התורה גם לאותם תלמידים שאינם נמצאים סביב השולחן.

הגר"ע שוחאט והגרי"א לנדא אף שוחחו על חילוקי השיטות בעניין מצוות ספירת העומר בזמן הזה בין הרמב״ם לשולחן ערוך הרב.

הגרי"י קופרמן שליט"א, מראשי ישיבת ליובאוויטש בקרית גת שהתלווה אל רבו הגר"ע שוחאט בביקורים, השמיע בהקשר לכך ביאור בכך שהרמב"ם הכניס את דיני ספירת העומר דווקא בהלכות תמידין ומוספין, אף ששיטתו היא שמצוות ספירת העומר בזמן הזה היא מדאורייתא, ואם כן אין זה קשור דווקא לקרבן.

הגרי"י קופרמן ביאר את הדברים ע"פ החידוש של הגר"ח מבריסק שהקדושה קיימת, והוסיף ליישב על פי שיטת כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש בעניין יציאה מירושלים בזמן הקרבת קרבן פסח בזמן הזה, מצד שבב' קרבנות אלו אלא לא נאמר 'ריח ניחוח' ואם כן שייכים בזמן הזה. הגרי"א סיפר כיצד בהיותו ילד למד ב'ישיבת ערב' בבני ברק והביאו את התלמידים להיבחן אצל הגר"ע שוחאט.

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר