ליום ההילולה

מתיקות התורה של הרב מרדכי אליהו זצ"ל

היום מציינים עמך בית ישראל 12 שנים לפטירתו של הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל • מאמר מיוחד לרגל יום ההילולה על אהבת התורה ואהבת עם ישראל שבערה בליבו של הרב זצ"ל (בארץ)

הרב אהרון שאלתיאל | כיכר השבת | כ"ה בסיון | 24.06.22
הרב מרדכי אליהו זצ"ל(צילום: אתר הרב)

ליארצייט של הרב מרדכי אליהו – כ"ה סיון

מי קובע את שווי המתנה?

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל השאיר את 'חותמו' על הדור, ורבים העידו איך בזכותו התרוממו והתחדשו בעבודת ה'.

מלכות של תורה – לקידוש ה' יתברך

הרב מרדכי אליהו זצוק"ל היה 'מלך של תורה':

כתר תורה היה על ראשו, והתורה היתה – מלכותו.

תורתו של מרן הרב היתה שלמה, מכיון נלמדה בקדושה יתרה, בטהרה ופרישות, זכה למלכות ואצילות בתורתו, ואור החכמה האלוקית האיר וקרן מפניו, כמגלה את סוד תורתו - אהבה ודבקות עצומה לה' יתברך.

מתיקות התורה - לכל כלל ישראל

מרן הרב זצ"ל לימד תורה לכלל ישראל, וכל יהודי היה יקר עבורו, כמו בן יחיד, ולכן, הצליח להנחיל את קנין התורה, ע"י יראתו העצומה וחוכמתו העמוקה מיני ים כלל ישראל, ומימש את רצונו העז, לפרסם את התורה הקדושה בכל העולם, להאהיב שם שמים על כלל ישראל.

ולא פלא שזכה ולהוציא תלמידי חכמים בתורה וביראה, שמנהיגים קהלים רבים מעם ישראל בארץ ובעולם, ונטעם קצת ממתיקות אור תורתו.

צא לגאול את עמי - תחיש את הגאולה

כאשר הקב"ה שולח את משה רבנו לגאול את עם ישראל, אומר משה רבנו לקב"ה: "מי אנוכי כי אלך אל פרעה, וכי אוציא את בני ישראל ממצרים" (שמות ג', י"א).

משה רבנו מגיע לקב"ה עם טענה חזקה, שעדיין לא הגיע הזמן לגאול את ישראל. אבל, שלמרות שזמן הגאולה לא הגיע מצווה עליו הקב"ה ללכת לגאול את עם ישראל, ואומר לו:

"בהוציאך את העם תעבדון את האלוקים על ההר הזה" תוציא את עם ישראל ממצרים, ולאחר חמישים יום הם - יקבלו את התורה.

'תעבדון' – למילה 'תעבדו' נוספה האות נ' שמרמזת על כך חמישים יום מצאתם מצרים הם יקבלו את התורה, וכנגד חמישים יום הללו אנו סופרים את העומר.

איך מודדים את שיווי המתנה?

הקב"ה מודיע לאברהם אבינו על שעבוד בניו במצרים, אומר לו: "ואחרי כן יצאו ברכש גדול" (בראשית ט"ו, י"ד).

מבאר מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל את פסוק הזה בדרך דרוש: כשאדם מתחייב לתת לחברו מתנה גדולה:

האם ערך המתנה נמדד לפי – המקבל? או לפי הנותן?

תאר לעצמך, שעשיר גדול נותן לעני מתנה, אם נחשב את ערך המתנה לפי המדד של העני, ערך המתנה יהיה גדול מאוד, והיא תהיה חשובה מאוד בעיני העני.

"יצאו ברכוש גדול" – לפי ערך המקבל או הנותן?

כשהקב"ה הבטיח שאברהם אבינו שעם ישראל יצאו ברכוש גדול, שאל אברהם אבינו את הקב"ה:

האם ה"רכוש גדול" הוא - לפי המקבל או לפי הנותן?

ענה לו הקב"ה – הערך 'רכוש הגדול' הוא לפי הנותן.

ואכן, כשעם ישראל יצאו ממצרים, כתוב:

"וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב" (י"א, ב'). קושיה גדולה עולה מהדברים: האם אצל נותן המתנה – הקב"ה:

הכלי כסף וזהב נחשבים יקרים עבורו? האם הם נקראים – רכוש גדול?

הוסיף על כךהאור החיים הקדוש שביאר, שהקב"ה ציוה שישאילו ממצרים את כלי הכסף וזהב, ולא יחזירו להם, וכאשר מצרים התרגזו וירדפו אחריהם,  מצרים טבעו, ועם ישראל קיבלו גם את ביזת הים.

"יצאו ברכוש גדול" – לפי ערך הנותן!

מרן מבאר את הדברים באופן נוסף ואומר, כשהקב"ה אמר: "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" – התכוון:

רכוש גדול - קבלת התורה במעמד הר סיני!

והדבר נלמד מהמילים: "בהוציאך את העם, תעבדון את האלוקים" הרי, הקב"ה הוציא את עם ישראל במטרה שיעבדו אותו, אם כן, קבלת התורה היא המתנה הכי יקרה וחשובה בעיניו של ה' יתברך.

התורה - היסוד שעליו עומד העולם!

הזוהר הקדוש כותב שהקב"ה הסתכל באורייתא וברא את העולם (שמות קס"א ע"א) כלומר:

היסוד שעליו עומד העולם הוא – התורה הקדושה.

ואומר מרן בצער, שמחוסר ידיעה, ישנם כאלו שאינם מבינים את ערך התורה, וברור שיש לראות את דברי הזוהר הם: האמת לאמיתה!

מוסיף מרן, שהעולם לא יכול להתקיים ללא התורה, כמו שכתוב:

"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי".

העולם מתקיים ועומד בכל רגע בזכות התורה הקדושה!

ושואל גאון עוזנו ותפארתנו בעל ה"בן איש חי" על פסוק זה, שלכאורה, הקב"ה יכל לברוא את העולם ישר ולא עגול, כך, שהזריחה בירושלים ובאמריקה תהיה באותו הזמן.

העולם עגול – שכדי שהתורה לא תפסק לרגע אחד!

מדוע הקב"ה ברא את העולם עגול, באופן: שזמן היום והלילה יהיו שונים בין שתי קצוות העולם, ותמיד, כאשר בחלק מהעולם - יום, בחלקו האחר של העולם - לילה, כפי שכתוב בזוהר הקדוש: "אית אתר דהכא יממא והתם ליליא"?

וביאר מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל, שאם העולם היה נברא ישר, וזמן הזריחה והשקיעה בעולם - היה זהה, כל בני האדם היו הולכים לישון באותו זמן, והעולם היה נותר לזמן מה ללא תורה:

ולא היה מה שיקיים ויחזיק את העולם!

לכן, הקב"ה עשה שהעולם יהיה עגול, כי רק באופן זה: חלק מהעולם  מואר, וחלקו האחר חשוך, וכך, העולם יכול להתקיים.

יצירת אור וחושך באותו הזמן – הוכחת מלכותו!

מוסיף על כך הרב ה'בן איש חי' שכאשר אומרים בתפילה: "יוצר אור ובורא חושך" הפשט הוא: שהקב"ה יוצר את האור - ביום, ובורא את החושך – בלילה.

ביאר מרן הרב שאם נתבונן בדברי הזוהר הקדוש, נבין שכאשר הקב"ה:

'יוצר אור' - במקום אחד, באותו הזמן בדיוק, הוא – בורא חושך במקום אחר בעולם.

וכך, הקב"ה מוכיח את מלכותו בעולם, ומראה שהאור והחושך נמצאים תחת שלטונו הבלעדי, והוא זה שמאיר לארץ ולדרים עליה – ברחמים, ואין מי שיאמר לו מה יעשה ומה יפעל ('ברכת חיים' על ההפטרות ח"א עמוד 198).

כל אחד שמבין, שהעולם מתקיים רק בזכות התורה הקדושה, ובלעדיה – אין קיום לעולם, הוא מבין שגם לו יש אחריות בענין, וזכות גדולה נפלה בחלקו לקיים את העולם, ומחובתו לקבוע עתים לתורה כפי יכולתו.

לימוד התורה - משפיע על זמן הגאולה

בדרך רמז ניתן לבאר, שלימוד התורה יכול להחיש את הגאולה, והדבר נרמז בפסוק: "בעתה אחישנה" (ישעיה ס, כב):

'בעתה' - קביעת עיתים לתורה, תגרום ל'אחישנה' - לזרז את הגאולה.

וכל אחד יתרום את חלקו לקיום העולם, ויתאמץ ללמוד בעת ובזמן שיכול, וכך, כל אחד יזכה להיות מאלו:

שבזכותו הקב"ה ימהר ויחיש גאולתנו, אמן!

(מעובד משיחת חיזוק שמסר בתקופת חוליו בטבת תשס"ט)

יהי רצון שהרב מרדכי אליהו בן חכם סלמאן יעמוד בתפילה לפני בורא עולם, עם כל צדיקי הדורות, ויעורר את רחמיו הרבים על כל עם ישראל, לאקמא שכינתא מעפרא, ונזכה במהרה בימינו לביאת המשיח צדקנו, אמן.

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר