היארצייט של המגיד

י"ט כסלו: הצדיקים מורידים את השפע לעולם

בימי החנוכה, הצדיקים מורידים לעולם שפע אלוקי, כי הם תמיד מתחדשים בהארות אלוקות, והבנה יותר בהירה ב'ידיעת האלוקות' שנחקקת בעומק נפשם // מאמר ליארצייט (חסידים)

רויטל ישראל | כיכר השבת | י"ט בכסלו | 23.11.21
בית הכנסת בעיר שבו התפלל המגיד ממעזריטש זיע"א(צילום: ארכיון 'כיכר')

ליארצייט של המגיד ממעזריטש – י"ט כסלו

כיצד זוכים בימי החנוכה להתחדשות ושפע ישועות?

מתוך ספר 'כתבי קודש' של המגיד ממעזריטש. 

המגיד הקדוש ממעזריטש, ממשיל את הדלקת נרות חנוכה:

להדלקת נפש האדם - באור וחיות אלוקית.

הדלקת הנר מאירה את נשמות ישראל

הדלקת נרות חנוכה נועדה לפרסם את ניסיו הגדולים של הקב"ה:

כשאתה מדליק את נר חנוכה, נר חנוכה – נדלק ומאיר אותך!

ימי החנוכה מסוגלים להאיר ולהחדיר בלב כל אחד:

אור חזק ועוצמתי - של אמונה!

בימים ההם בזמן הזה, נעשו לעם ישראל ניסים גדולים, וכך יעשה לנו, אמן! הקב"ה מסר גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, ולכן, אור האמונה שמאיר בימים אלו:

יכול 'להחדיר את האמונה ללב, ולהפוך אותה לקנין אמיתי!

לפי הקשר לקב"ה שמשפיע – יורד כמות השפע

לכל אחד יש סוג אחר של קשר עם הקב"ה:

יש מי שמחובר לקב"ה בידיעה שכלית, יש לו השגה והבנה בידיעה ומציאות ה', ושכלו כמעיין המתגבר, וכך, האמונה מתחזקת בליבו.

ויש שלא מספיקים בחיי היום יום 'לתחזק' את האמונה וידיעת השכל, ויתכן, אתגרי החיים גורמים עוד להמעיט את האמונה, והם מקיימים מצוות מתוך הרגל 'מצוות אנשים מלומדה'.

וזה: "רגל מן השוק" רגל מלשון: 'רגילות' – קיום מצוות מתוך רגילות.

הארת האמונה והשכל האלוקי, מביאה – חיות וחיים

כפי  שהאמונה ו'אור השכל' מאירים לאדם, כך – יורד לו השפע.

בשביל לזכות לשפע אלוקי וחיות, צריך להדליק את החיבור לאלוקות, לאהבה ויראת ה', וכך, האדם זוכה:

כשהשכל מאיר באדם, הוא - דבק בשורש חיותו, וזאת:

'ההדלקה' – נר נשמת האדם נדלק בקרבו!

ומחבר אותו בחיי המעשה, למקור חיותו ולשכל האלוקי העליון.

החיבור גורם לאדם להצליח להעלות את ה'מוחין' לדרגות יותר גבוהות, והוא מתחבר לשורש ולמקור האלוקי, וכך, הוא יכול לעבוד את ה' יתברך גם בזמני אתגר וקושי.

להעלות את ימי ה'קטנות' ל'גדלות': כך ניתן לחיות ביותר במצבי 'גדלות', ולהמשיך לעלות מדרגה לדרגה, וע"י זה, גם בזמני 'קטנות':

נותר בלב האדם הרושם מ'ימי הגדלות'.

וזה נקרא: 'רשימו' – שמשאיר בו חותם ורושם שיעזור לו לעבור את ימי הקטנות, עם יותר חיבור וקשר לה' יתברך.

הדלקת שלהבת הנשמה שתעלה מאליה

הדלקת נשמת האדם דומה להדלקת נר חנוכה.כמו שהדלקת נר חנוכה היא, לאחר שתכלה 'רגל', כך:

האדם מאיר ו'דולק' אם הוא 'מכלה' את הרגליו הישנים.

ומתחדש ביותר אמונה, בלימוד תורה וקיום מצוות, וכך:

מתחברת לשורשו העליון, וגורם – להמשכת אש קודש לליבו!

'ההדלקה' המחודשת של הנשמה, בוערת באדם, וגורמת:

'להדלקת' אש האלוקות - בכל העולמות! בבחינת שלהבת - העולה מאליה.

בזמן ההדלקה מתעוררת ומאירה מידת: 'נוצר חסד לאלפים' שמורה על השפעת גילוי האלוקות, שנמשך למקורות השפע שמאירים בתוך: העולמות הנקראים - 'אלף', והם שורש החכמות וההשפעות.

הצדיקים מורידים את השפע לעולם

בימי החנוכה, הצדיקים מורידים לעולם שפע אלוקי, כי הם תמיד מתחדשים בהארות אלוקות, והבנה יותר בהירה ב'ידיעת האלוקות' שנחקקת בעומק נפשם, וחקיקה זו:

מורידה חיות ושפע – לכל מי שמחובר לצדיק, ולכל העולמות ממש!

הצדיק משול - לראש, שמניע ונותן כח - לכל האיברים! ולכן:

ניתן לקבל את שפע מתנות ימי החנוכה על ידו.

הוא יכול לרומם את האדם, ולחבר אותו לחיות האלוקית, וכך, להוריד לאדם שפע אלוקי 'אין סופי', וברכות בגשמיות וברוחניות.

'הסתכלות' הצדיק – מבטלת את הריחוק בנפש האדם

הצדיק מעלה עימו את מי שמאמין בו, וגם את כל העולמות, וכך:

כל הבריאה מתעלה ומתקדשת בקדושה עליונה.

מרוממת ומגדילה את שמו של ה' יתברך בכל העולמות, ומתגלה במלוא הודו ותפארתו.

בכוחו של הצדיק ע"י כח ההסתכלות, לבטל את הריחוק שיש בין כוחות הנפש, ולאחד אותם, שיוכלו לתת ולהשפיע  לכל אחד שהולך בדרכו:

יכולת וכח לעלות לדרגה - גבוהה יותר.

וכך, כל אחד יכול לגלותאת הנקודה הפנימית של האלוקות שמצויה בו, ויכולה להחיות אותו באור האלוקות, ולהעלות אותו לדרגות יותר גבוהות.

בימי החנוכה – השפע זורם לכל אדם מישראל

כדי לזכות להארת ימי החנוכה, חייב לעצור את מהלך החיים, ולקחת ישוב הדעת, כדי לחבר בין כוחות הגוף והנפש, וע"י חיבור והסתכלות לנשמה האלוקית.

בימים אלו שווה, לפנות זמן להתבוננות בארועי החיים במבט 'אמוני': והחדרת המציאות האלוקית למציאות החיים.

וכך, ניתן לראות את ארועי החיים נכון, ולהחדיר ללב:

שאין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך!

וכל כח אחר שנראה כפועל בעולם הוא - שיקרי ודימיוני, חסר ממשות, ולא באמת קיים.

האמונה היא – ירושה מדורי דורות

להתחבר לאמונה – זה לא קשה, כי האמונה היא ירושה לנו מדורי דורות:

"דע את אלוקי אביך" – האמונה נשארה לך ירושה מאבות אבותיך, ואתה צריך רק לקשר את דיבורי האמונה ללב, כי 'דעת' זה:

התקשרות וחיבור, לאמונה התמימה והשלמה.

האש הדולקת משולה – להדלקת כל כוחות האדם

הדלקת נר חנוכה – מאירה את הנשמה ואת כל העולמות - באור אלוקי, בדיוק כמו מדורת אש שמאירה את חשכת הלילה.

כשהאור האלוקי חודר לעומק הנשמה, הוא מתעצם וניתן להרגיש איך אור אלוקי, 'אור ה'אין סוף' – ממלא אותך בחיות באלוקות בכל חלקי הוויתך.

האש שאוחזת בפתילה, גורמת - לשמן לדלוק, ולהוציא את כח הבערה שקיים בשמן ובפתילה, כך אצל – האדם.

האדם שהוא בבחינת 'נר ה' נשמת אדם', כאשר הנשמה מאירה ומרימה ראש כמו אש הפתילה, למעלה - כלפי בורא עולם, היא זוכה להתחבר לכח האמיתי שלה, לצור מחצבתה, וגורמת:

להאיר את כל הווית האדם - בגופו שכלו ליבו ונשמתו.

בכל העולמות מאירים מאור יחוד ואחדות ה', וכך:

מאירים עוד ועוד את נשמות ישראל.

הדלקת האמונה ע"י הדיבור - האמנתי כי אדבר!

תשב בנחת ליד הנרות, ותסתכל איךשלהבת הנר שמרצדת, עולה ויורדת ומאירה בך, תדבר דיבורי אמונה, ותרגיש איך הדיבור מדליק את נר נשמתך, כי:

הדיבור שהאדם מדבר - נחשב לאורו ממש!

בגדר: "פתח פיך ויאירו דבריך"...

תבקש מהקב"ה: ריבונו של עולם, האר את נרי, שלא יכבה לעולם!

האר את מוחי באור האמונה:

שיאיר וימלא את ליבי ונשמתי - באמונה אמיתית בך בורא עולם...

והדיבור הזה, יגרום לחיבור ויחוד המשולש שלעולם לא יינתק:

קודשא בריך הוא, ישראל ואורייתא – חד הוא.

וממילא, ירד לאדם השפע מכל העולמות!

לע"נ רבי דב בער המגיד הקדוש ממעזריטש בן אברהם וחווה זכותו וזכות כל הצדיקים מאורי תורת החסידות, קדושי עליון יגנו עלינו, אמן.

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר