מאמר מיוחד

כשרשב"י פגש מלאך שבא להחריב את העולם

היה רבי שמעון הולך לטבריה ופגש את אליהו הנביא, אמר אליהו הנביא לרשב"י: "שלום עליך אדוני". אמר לו רשב"י: "במה אתה עוסק עם הקב"ה בישיבה של מעלה ברקיע? // מאמר על רבי שמעון בר יוחאי (חסידים)

רויטל ישראל | כיכר השבת | ט"ז באייר | 17.05.22
ציון רבי שמעון בר יוחאי זי"ע(צילום: דוד כהן - פלאש 90)

לקראת ל"ג בעומר - מעלת רשב"י:

הקב"ה גוזר ורשב"י - מבטל!

לקראת הילולת רשב"י הקדוש, נזכיר את שיבחו של רשב"י שהוא צדיק יסוד עולם, ואהוב לקב"ה כבן יחיד...

בזוהר הקדוש יש סיפור 'מבהיל'... שממחיש את שיבחו, גדלותו וחשיבותו של רשב"י, אצל הקב"ה ובעולמות העליונים...

רשב"י פוגש מלאך שבא - להחריב את העולם?

יום אחד רשב"י ובנו יצאו מהמערה, וראו שנחשך אור השמש, והעולם נעשה יותר אפל.

אמר רשב"י לבנו רבי אלעזר, נראה מה הקב"ה רוצה לעשות בעולם.

הלכו ומצאו, מלאך אחד שדומה - להר גבוה, היה מוציא מפיו - שלושים נהרות של אש, אמר רבי שמעון למלאך, מה אתה רוצה לעשות בעולם?

רשב"י הבין שאותו מלאך הוא – מבעלי הדינים, ויכול לגרום לעולם רעה גדולה.

אמר לו אותו המלאך: היות, ולא נמצאים בדור שלושים צדיקים, אני רוצה להחריב את העולם, שכך גזר הקב"ה על אברהם אבינו ע"ה, שצריך שיהיו בכל דור שלושים צדיקים.

רשב"י מחזיר את המלאך לקב"ה – עם תשובה...

אמר רשב"י למלאך: בבקשה ממך, לך לפני הקב"ה ותאמר לו, בר יוחאי נמצא בעולם, והוא - מגן על כל העולם כולו, ובכוח – הסודות הגדולים שגילה לעולם, בידו - לבטל את כל הגזרות!

הלך המלאך לקב"ה, אמר לו:

ריבונו של עולם! גלוי לפניך - מה שאמר לי רשב"י.

אמר קודש אבריך הוא למלאך:

לך תחריב את העולם! ולא תשגיח בו ברשב"י!

חזר המלאך לרשב"י, ראה רשב"י שהמלאך עדיין רוצה להחריב את העולם.

עונה רשב"י - יש אחד, אני הוא!

אמר רשב"י למלאך: אם לא תלך לקב"ה ותאמר לו - מה שאמרתי לך, אגזור עליך, שלא תוכל יותר - לעלות ולהיכנס לשמים...

עכשיו תעלה ותכנס לפני הקדוש ברוך הוא, תאמר לו שאני אומר:

ואם אין בעולם שלושים צדיקים שיגנו על הדור, מספיק שיהיו - עשרים צדיקים.

ואם אין עשרים צדיקים – שיהיו עשרה צדיקים שיגנו על הדור.

ואם אין עשרה צדיקים - שיהיו שני צדיקים שיבטלו את הגזרה, והם:

אני ובני, שהרי כך כתוב: "על פי שני עדים יקום דבר".

'דבר' - הוא העולם, שנברא בדיבורו של הקב"ה, כמו שכתוב:

"ובדבר ה' שמים נעשו".

וגם אם אין שנים – הרי יש אחד, ואני הוא!

כדכתיב: "צדיק יסוד עולם" – וגם צדיק אחד מקיים ומעמיד את העולם!

תגובת הקב"ה לרשב"י – הקב"ה גוזר וצדיק מבטל!

ובאותה שעה, יצא קול מן השמים ואמרה:

"זכאה חולקך רבי שמעון" – אשרי חלקך רשב"י.

"דקודשא בריך הוא - גזר למעלה, ואתה - מבטל לתתא" – שהקב"ה גוזר גזרה למעלה בעולמות העליונים - ואתה מבטל את הגזרה למטה.

ובוודאי עליך כתוב: "רצון יראיו יעשה".

בכח ה'יראת' שמים שלך - אתה יכול לבטל את כל הגזרות!

וזהו: "צדיק מושל - ביראת אלוקים" – הקב"ה גוזר גזרה:

"ואתה מבטלה, אשריך - רבי שמעון!" (חלק ב' ט"ו ע"א).

יש מאמרי זוהר נוספים שמספרים כיצד רשב"י הקדוש מבטל גזרות, שניתן לראות את החביבות והאהבה הרבה שיש לקב"ה לתנא הקדוש - רבי שמעון לתורתו ולחידושיו...

במה הקב"ה עוסק - בישיבה של מעלה?

היה רבי שמעון הולך לטבריה ופגש את אליהו הנביא, אמר אליהו הנביא לרשב"י: "שלום עליך אדוני".

אמר לו רשב"י: "במה אתה עוסק עם הקב"ה בישיבה של מעלה ברקיע? באיזה סוגיה נמצאים שם עתה?"

אמר אליהו הנביא לרשב"י: "הוא עוסק בסודות העליונים של הקורבנות, ואמר חידושים בשימך בעניין הקורבנות.

אשריך שזכית לחדש חידושים גדולים בסודות הקורבנות, ובאתי להקדים לך שלום".

בישיבה של מעלה למדו את ענין הקורבנות - עפ"י חידושי רשב"י, והתעוררה להם קושיה. והמשיך אליהו הנביא:

"דבר אחד רציתי לשאול ממך, שתסכים ליישב לנו, איזה שאלה שנשאלה למעלה בישיבה ברקיע".

ושאל אליהו הנביא את שאלתו: "ששם בעולם הבא אין בו אכילה ושתיה, ולא שייך בו עניין אכילה ושתייה".

ובשיר השירים כתוב: "באתי לגני אחותי כלה... אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי", אז איך יתכן שיש אכילה ושתייה?

שאל רבי שמעון את אליהו הנביא:

"ומה הקב"ה השיב על שאלה זו?"

אמר לו אליהו: "אמר הקב"ה לכל מתיבתא דלעילא ברקיעא, הנה בר יוחאי יתרץ לכם שאלה זו - כי היא שייכת לנשמתו.

והקדוש ברוך הוא רוצה - לחבב אותך מאוד, ולכבד אותך מאוד!

ולכן, באתי לשאול ממך תשובה".

אמר לו רשב"י: "אני אפרש לכם".

וכך פירש: "כמה חביבות חיבב הקב"ה לשכינה הקדושה, שהיא בחינת המלכות, מגודל האהבה שאהב אותה, שינה את מעשיו, ממה שהוא רגיל לעשות, ואעפ"י שאין דרכו במאכל ובמשקה:

בשל אהבתו לשכינה הוא אכל ושתה. והיות ובא אצלה – עשה רצונה".

אמר לו אליהו הנביא לרשב"י: "דבר זה וחידוש זה, רצה הקדוש ברוך הוא לומר, ובשביל שלא יחזיק טובה לעצמו לפני השכינה – העביר וסילק חידוש זה לעצמך:

שאתה - תקשט את השכינה הקדושה, ותוכל השכינה - להתפאר בך".

והמשיך אליהו הנביא, ואמר:

"אשריך - בעולם"!!!

"שאדונך משתבח בך - בעולמות העליונים", ועליך כתוב:

"צדיק מושל - יראת אלקים" (שמואל ב' כ"ג).

"שהצדיק מהפך מידת הדין - למידת הרחמים".

"הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה – ורשב"י מבטלה" (זהר חדש וירא ל"ג ע"א).

רשב"י – יכול לפטור את כל העולם כולו מהדין!

הגמרא  מביאה את דברי רשב"י:

"יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין"!

ביום זה - מתכפרים העוונות ומתקבלות התפילות, וניתן - לפעול ישועות.

כותב על כך הזוהר הקדוש:

תפילת ישני עפר עושה רושם גדול בשמים, ובזכות תפילתם העולם מתקיים...

יום ל"ג בעומר - גדול ואדיר, כותב בעל ה'מנחת אליעזר':

ביום זה - כל תפילה מתקבלת בשמים!

ויש רמז נפלא: רשב"י – ראשי תיבות: ירד שפע רב בזכותו.

שווה 'לחטוף' כמה שיותר - תפילות ובקשות, פרקי תהילים ותחינות ומאמרי זוהר ביום זה... 

השתדלו והרבו תחינה לפני מלך רם ונישא...

שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק...

תוכן שאסור לפספס
טוען תגובות
אולי גם יעניין אותך

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר